Länsgårdens miljöarbete

Länsgården Fastigheter ägs till 100% av Region Örebro län och förvaltar ca 150 000 m² i hela länet och hos oss bor, arbetar, utbildar sig och vårdas fler än 100 000 länsbor.

Visionen om en hållbar utveckling anger riktningen för vårt arbete, som ska bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vi värnar miljön och människors hälsa och välbefinnande, nu och i framtiden.

Vi arbetar både med små och stora miljöfrågor för att minimera de negativa konsekvenserna för miljön.

Till vår hjälp i detta arbete har vi en underhållsplan som vi arbetar efter årsvis. Den innefattar allt från installation av röreselvakter, byte av gammal belysning, byte av ventilationsaggregat, till byte av fönster.

Vi arbetar kontinuerligt med att nå en minskad energianvändning genom att utveckla befintliga system så att vi i realtid kan se värme-, el- och vattenanvändning. Detta möjliggör att en åtgärd som sker idag kan vi se resultatet av i morgon, eller ännu bättre det vi gör nu kan följas upp om en timme.

För att över tid följa upp vårt arbete har vi ett system där vi månadsvis analyserar föregående månads mediaanvändning. Med hjälp av detta system prioriterar vi våra resurser till de fastigheter där insatserna gör den största miljövinsten.

 

Diagram elförbrukning
Diagram värme
Diagram Vatten