Länsgården och miljön

Miljöpolicy
Länsgården Fastigheter AB, som är ett landstingsägt bolag bedriver ett miljöarbete som överensstämmer med ägarens miljömål. Visionen om en hållbar utveckling anger riktningen för vårt arbete, som ska bedrivas på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. Vi värnar miljön och människors hälsa och välbefinnande, nu och i framtiden.

Miljö för allas bästa

Länsgården Fastigheter AB skall på ett långsiktigt hållbart sätt skapa och förvalta bostäder och lokaler. Vårt arbete skall präglas av resurshushållning och en strävan att minimera miljöpåverkan, därför skall Länsgården Fastigheter:

  • Bedriva miljöarbetet så att framtida lagkrav är uppfyllda i god tid innan de träder i kraft.
  • Minimera åtgången av vatten och energi, ställa miljökrav på tjänster och varor som köps in, samt underlätta kretsloppstänkande för hyresgästerna.
  • Erbjuda hyresgästerna en god miljö i och kring våra fastigheter.
  • Miljöarbetet ska hållas aktuellt och vara en naturlig del av vårt dagliga arbete.