Länsgården och miljön

Bara med ett aktivt miljöarbete i dag, kan vi skapa en hållbar utveckling och ta ansvar för kommande generationers möjligheter att leva ett sunt och friskt liv. Därför har Länsgårdens Fastigheter AB slagit fast en miljöpolicy som även överensstämmer med vår ägares, Region Örebros, miljömål.

Så här jobbar vi

Länsgårdens miljöpolicy är ett styrdokument som ska genomsyra all verksamhet och alla beslut som tas. Det är vår övertygelse att en verksamhet som är ekologiskt och socialt hållbar, även är ekonomiskt bärkraftig – både på kort och lång sikt.

I vår miljöpolicy slås det fast att vi ska:

  • Bedriva miljöarbetet så att framtida lagkrav är uppfyllda i god tid innan de träder i kraft.
  • Minimera åtgången av vatten och energi, ställa miljökrav på tjänster och varor som köps in samt underlätta kretsloppstänkande för hyresgästerna.
  • Erbjuda hyresgästerna en god miljö i och kring våra fastigheter.
  • Miljöarbetet ska hållas aktuellt och vara en naturlig del av vårt dagliga arbete där ständig förbättring eftersträvas.